منوچهر صالحی

در محکومیت ترور و تروریست ها

 

پس از آن که خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و رسانه‌های ایران و جهان اعلان کردند که او بیش از ۲۰ میلیون رآی آورده است، سازمان مجاهدین خلق که سال‌ها است تبلیغ می‌کند که رژیم جمهوری اسلامی در میان مردم ریشه و پایه ندارد و با به‌کاربرد چماق و زندان و شکنجه و اعدام به موجودیت خود ادامه می‌دهد، در آغاز اعلان کرد که این ادعاها «روغ» است و طبق گزارش دستگاه‌های خبری خویش در ایران، می‌داند که کم‌تر از ۱۰ میلیون تن در انتخابات شرکت کرده‌اند و بنابراین ادعای رژیم مبنی بر شرکت نزدیک به ۳۰ میلیون تن در انتخابات واهی است و به همین دلیل نه رژیم از مشروعیت برخوردار است و نه رئیس‌جمهور جدید آن، آقای خاتمی.

اما پس‌ از آن كه معلوم شد واقعیت شركت گسترده مردم در انتخابات را نمی‌شود انكار كرد، ‍

امری كه در جدائی «جبهه دمكراتیك ملی ایران» و آقای متین دفتری از «شورای ملی مقاومت»بی تأثیر نبود، پس‌ از آن كه روشن گشت كه مردم و به ویژه جوانان و زنان به عرصهمبارزه اجتماعی بازگشته‌اند و در پیش‌برد خواست‌های خود به هواداری از خاتمی پرداخته‌اندو سرانجام پس‌ از آن كه آشكار گردید كه با حضور مردم در عرصه سیاسی، سازمان مجاهدیندیگر نمی‌تواند در محافل بین‌المللی لافِ نمایندگی مردم ایران و «یگانه آلترناتیو دموكراتیک»  ‍را سر دهد، باید رهبری این سازمان به سیاست دیگری روی می‌آورد.

سازمان مجاهدین خلق برای آن كه بتواند در آینده نیز در عرصه بین‌المللی به نام مردمایران سخن بگوید، باید كاری كند كه مردم در میدان سیاست داخلی حضور نداشته باشند. درفقدان حضور مردم است كه نه تنها سازمان مجاهدین، بلكه هر سازمان كوچك دیگری می‌تواندادعا كند كه دارای مشروعیت مردمی، طبقاتی، قشری و خلقی است و آن چه می‌گوید و می‌كند، ‍بازتابی از خواست مردم است.

به‌همین ترتیب نیز جناح راست حكومت خواهان حضور مردم در عرصه سیاست نیست، زیرا در هنگامیكه مردم از خود هوشیاری نشان دهند، این جناح نمی‌تواند هم‌چون گذشته ثروت ملی را غارتو خون مردم را در شیشه كند.

به‌این ترتیب حكومت و اپوزیسیون استبدادی لازم و ملزوم یك‌دیگرند. از یك‌سو جناح راست حكومتمی‌تواند از اقدامات تروریستی سازمان مجاهدین بهترین بهره‌برداری را برای سركوب جنبش‌مردم بنماید و از سوی دیگر سازمان مجاهدین می‌تواند با انگشت نهادن بر سیاست سركوب رژیم، ‍در برابر افكار عمومی مردم ایران و جهان لاف هواداری از دمكراسی و آزادی را زند.

ترور لاجوردی به‌دست عوامل سازمان مجاهدین، از یك‌سو سبب شد تا پرده از چهره آقای خاتمینیز برداشته شود. او كه با شعار «جامعه مدنی» و «حكومت قانون‌گرا» توانست از پشتیبانیمردم برخوردار گردد، برای آن كه از قافله عقب نماند، خود را مجبور دید از لاجوردی به‌عنوان «سرباز انقلاب» تجلیل كند. از سوی دیگر مخالفت اپوزیسیون هوادار آزادی و جامعه مدنیاز سیاست ترور موجب گشت تا سازمان مجاهدین خلق یك‌بار دیگر پرده از چهره واقعی خویش‌بردارد و نشان دهد كه جریانی است استبدادگرا و دشمن آزادی و دمكراسی.

واقعه از این قرار است كه آقای علی كشتگر، ناشر و سردبیر نشریه «میهن»، در مصاحبه‌هائیكه پس‌ از ترور لاجوردی به‌دست اعضای سازمان مجاهدین خلق با بخش‌ فارسی‌زبان رادیوی «بی‌بی‌سی»و رادیو «صدای ایران» در لوس‌ آنجلس‌ انجام داد، هم‌چون برخی دیگر از عناصر دمكرات وآزادی‌خواه ترور را به مثابه ابزاری كه نمی‌تواند موجب پیدایش‌ جامعه‌ای دمكراتیك گردد، ‍محكوم کرد. متعاقب این رخداد قرار بود كه علی كشتگر به دعوت «كانون فرهنگی ره‌آورد»در روز شنبه ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۸ در شهر آخن آلمان درباره «موانع تاریخی استقرار دموكراسیدر ایران» سخنرانی كند. بنا به اطلاعیه‌ای كه علی كشتگر در ۲۸  سپتامبر ۱۹۹۸ انتشارداد، در این جلسه ۹ تن از اعضاء و هواداران مجاهدین خلق شركت كردند و مطرح ساختند كهیا كشتگر در همان جلسه در رابطه با اظهارات خویش‌ درباره ترور لاجوردی «ابراز ندامت»كند و یا آن كه آن‌ها نخواهند «گذاشت سخنرانی كند.» از آنجا كه علی كشتگر حاضر به پس‌گرفتن مواضع سیاسی خویش‌ نگشت، آن افراد «با به راه انداختن سر و صدا و سردادن شعارو دشنام و فحاشی مانع از تشكیل جلسه سخنرانی شدند.» سرانجام كار آنقدر بالا كشید كهیكی از همین افراد برای علی اصغر حاج سید جوادی و علی كشتگر خط و نشان كشید كه «اگر به تبلیغ علیه شورای ملی مقاومتو دشمنی با مجاهدین ادامه دهید، شما را خواهیم كشت.»

با حمله به جلسه سخنرانی علی كشتگر در آخن و تهدید او به مرگ، سازمان مجاهدین خلق بهرابطه خود با اپوزیسیون دگراندیش‌ برون‌مرزی كیفیت نوینی بخشیده است. بر اساس‌ اینسیاست جدید، باند مافیائی رجوی می‌كوشد برای آن كه بتواند از ریزش‌ »شورای ملی مقاومت»كه از آن جز یك نام بی‌مسما چیزی باقی نمانده است و سازمان مجاهدین خلق جلو گیرد، ‍مجبور شده است در برخورد با مخالفین نظری‌ــ ‌سیاسی خویش‌ به حربه پوسیده چماق و تهدید به مرگ متوسل گردد. رجوی و دار و دسته ورشكسته‌اش‌ می‌پندارند كه با چنین تهدیداتی، ‍آن‌هم در جوامع پیش‌رفته اروپای غربی، كشورهائی كه در آن‌ها روابط دمكراتیك بر قرار است، ‍می‌توانند سازمان‌ها و چهره‌های سیاسی آزاد اندیش‌ و دمكرات را كه هم‌زمان با استبدادنظام جمهوری اسلامی و «اپوزیسیون ضد دمكراتیكی» از تبار مجاهدین خلق مبارزه می‌كنند، از میدانِ مبارزه بدر سازند. آن‌ها كه هم‌چون رژیم اسلامی دشمن آزادی و دمكراسی هستندو رهبر سیاسی‌ــ‌ مذهبی خویش‌ مسعود رجوی را فراتر از «ولی فقیه» می‌دانند، حاضر به تحملدگراندیشان، یعنی كسانی كه به سیاست تروریستی آن‌ها صحه نمی‌گذارند، نیستند. در حقیقتآن‌ها عكس‌برگردان رژیم ولایت فقیه هستند. آن‌ها نیز همچون «انصارالله» به مخالفین نظریو فكری خویش‌ حمله می‌كنند و در محیط دانشگاه از تشكیل جلسات سخنرانی جلوگیری می‌نمایند.

با این حال میان دار و دسته خمینی و رجوی می‌توان به تفاوتی شگرف پی برد. خمینی تا زمانیكه به قدرت نرسیده بود، از آزادی، استقلال و حاكمیت مردم سخن می‌گفت و به كسی اهانتنمی‌كرد و از همه نیروهای سیاسی می‌خواست كه برای رهائی «میهن عزیز و اسلام عزیز» بایك‌دیگر متحد شوند. او حتی هنگامی كه در پاریس‌ به‌سر می‌برد و در آستانه دستیابی به قدرتسیاسی بود، از آزادی برای همه و حتی «كمونیست‌ها» دم می‌زد. خمینی تازه پس‌ ازتصرف قدرت بود كه به‌تدریج به سركوب نیروهائی دست زد كه حاضر نبودند به ساز او برقصند. سازمان مجاهدین خلق در آن دوران با پیروی از سیاست ماجراجویانه «جنگ چریكی شهری» برایخمینی در رابطه با سركوب اپوزیسیون دگراندیش‌ بهترین فرصت‌ها را فراهم ساخت.

در عوض‌ اینك با سازمانی روبه‌روئیم كه در برابر سناتورهای امریكائی و نمایندگان پارلماناروپا لاف هواداری از دمكراسی و آزادی را می‌زند و خود را «یگانه آلترناتیو دمكراتیك» رژیم جمهوری اسلامی می‌داند و در عین حال از همین حالا برای مخالفین خویش‌ خط و نشانمی‌كشد. رجوی هنوز به قدرت نرسیده مخالفین خویش‌ را به «مرگ» «محكوم» و تهدید می‌كند. كسانی كه چشم عقل‌شان كور نیست، از همین حالا می‌توانند ببینند كه آزادی در قاموس‌مجاهدین خلق یعنی آزادی برای كسانی كه حاضرند كوركورانه از این فرقه پیروی كنند. رجویكه خود در عراق بیتوته كرده است و در «پادگان»‌های آن دیار هم‌چون یك مستبد تمام عیاربر سرنوشت اعضای سازمان حاكم است، می‌پندارد كه می‌تواند توسط پیروان خشك‌مغز خویش‌در اروپا همان وضعیت «اطاعت كوركورانه» از خواست و اراده خویش‌ را حاكم سازد.

اما بررسی شرایط درون و برون‌مرزی نشان می‌دهند كه با هم‌زمانی فروپاشی حكومت استبدادگرایولایت فقیه و اپوزیسیون استبدادگرای آن، یعنی سازمان مجاهدین خلق مواجه‌ایم، امری كهنمی‌تواند موجب خشنودی آزادیخواهان و نیروهای دمكرات نگردد. اینك تاریخ جهانی ناقوس‌مرگ نظام اسلامی ولایت فقیه و اپوزیسیون اسلامی آن، یعنی مجاهدین را كه هر دو پدیده‌هایضد تاریخی‌اند به صدا درآورده است و چنین باد. 

 

این نوشته برای نخستین بار در شماره ۲۱ ماهانه «طرحی نو»، آبان ۱۳۷۷ انتشار یافت