نشریه جنبش سوسیالیستی ۵۳۶۱ - ۱۳۶۳

         شماره ۱، مرداد ۱۳۶۳

         شماره ۲، مهر ۱۳۶۳

         شماره ۳، دی ۱۳۶۳

         شماره ۴، فروردین ۱۳۶۴

         شماره ۵، خرداد ۱۳۶۴

         شماره ۶، مرداد ۱۳۶۴

         شماره ۷، آذر ۱۳۶۴

         شماره ۸، فروردین ۱۳۶۵

         شماره ۹، تیر ۱۳۶۵

         شماره ۱۰، مهر ۱۳۶۵

         اساسنامه